Numer konta bankowego  ROD "Malborska", 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 14:  

50 1020 1042 0000 8102 0009 7022
Kasa ogrodu czynna jest w każdy czwartek i sobotę

w godzinach 10:30-13:30.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wjazdów pojazdów samochodowych na teren ROD „Malborska”
uchwalony przez Konferencję Delegatów ROD „Malborska” w dniu 7 maja 2016 r.
(Uchwała nr 8/2016) dostępnym tutaj:

 

 

 

Umowy przeniesienia praw do działki w 2021 - druk

 

Statut Polskiego Związku Działkowców (1), Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych (2), Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (3) można pobrać/przeczytać tutaj:

Poradnik co zrobić aby zostać działkowcem można pobrać/przeczytać tutaj:
                                                                     

    

(1)                                        (2)                                   (3)

Prawo do działki w razie śmierci małżonka

1. W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
2. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.
3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała z działki ze zmarłym.
4. W razie śmierci działkowca nie pozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Uwaga: Prosimy tymczasowo o regulowanie opłat ogrodowych przelewem bankowym !!!

Przy wpłatach na konto Ogrodu oprócz imienia i nazwiska należy podać w tytule przelewu numer działki  oraz czego dotyczy opłata np:

*energia elektryczna (licznikowa)

*opłata ogrodowa

*opłata za śmieci

Informujemy, że nie przesyłamy informacji drogą elektroniczną na temat opłat za poszczególne działki.

 

 

Opłaty ogrodowe  obowiązujące w ROD "Malborska"  w roku 2022:

 

Opłata ogrodowa przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na wydatki na utrzymanieporządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD             wynosi  1 PLN od m2 powierzchni użytkowej działki (0,09 PLN za m2 partycypacja zgodnie z paragrafem 145 ust. 1 i 2 statutu PZ).

Np. działka o powierzchni 300 m2 to koszt 300,00 PLN.

 

 

Opłata za zużycie energii elektrycznej:

 

opłata za 1kWh - 0,65 PLN

 

Opłaty za zużycie energii elektrycznej powinny być wnoszone na bieżąco za każdy kwartał.

 

W przypadku nie dokonania opłaty za zużytą energię w wyżej podanych terminach, zostanie wstrzymany dopływ energii do altany. Za ponowne włączenie prądu, po opłaceniu zaległych należności działkowiec dokonuje dodatkowej opłaty w wysokości 20,00 PLN.

 

 

Inne opłaty ogrodowe związane z funkcjonowaniem ogrodu - 150,00 PLN.

 

 

Opłata za wywóz śmieci:

 

Za rok 2022 jednorazowa kwota do zapłaty wynosi 110 PLN

 

 

 

Wyżej wymienione opłaty należy uregulować do nieprzekraczalnego terminu 30 czerwca każdego roku.

 

 

Przy zmianie Użytkownika działki, w trakcie przenoszenia praw do jej użytkowania obowiązuje jednorazowa opłata dla nowego działkowca:

 

           a. 1356,00 PLN- przy przenoszeniu praw do użytkowania działki osobie obcej; w tym: 1000,00 PLN opłata ogrodowa,

               350,00 PLN wpisowe, 6,00 PLN składka członkowska

           b. 356,00zł – przy przenoszeniu praw do użytkowania działki osobie bliskiej*; w tym: 350,00 PLN wpisowe, 6,00 PLN

                składka członkowska.

 

*   Osobą bliską działkowca w rozumieniu przepisów Ustawy o ROD  (zgodnie z art. 2 pkt 8) jest: małżonek działkowca, jego zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia.

 .